Onderzoeksverslag Mondzorg en Parkinson januari 2017

Onderzoeksverslag ‘Mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland’  (Samenvatting).

Het onderzoek ‘Mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland’ is in november 2014 gestart op initiatief van de Stichting Mondzorg en Parkinson te Oegstgeest.

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de Parkinson Vereniging te Bunnik (brief van 18 september 2014 kenm. 58-2014/MvhH, project nr. 2014 R01).

Het doel van het onderzoek was om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland door middel van het inventariseren van de gegevens van een groep patiënten, deze te vergelijken met een controlegroep en te analyseren onder meer op relaties met de demografische en ziektegerelateerde gegevens. Er was behoefte aan een dergelijk onderzoek omdat het merendeel van de tot op heden verrichte studies op dit terrein alleen aandacht heeft besteed aan bepaalde aspecten van de mondgezondheidsituatie bij mensen met de ziekte van Parkinson en niet aan hun integrale mondgezondheidsituatie.

Het onderzoek heeft de feitelijke situatie in kaart gebracht door de mondgezondheid van een onderzoeksgroep bestaande uit mensen met de ziekte van Parkinson te bepalen en te vergelijken met die van een controlegroep. In de periode tussen november 2014 en juni 2016 zijn 70 mensen met de ziekte van Parkinson bezocht en bij hen is een mondonderzoek uitgevoerd, alsmede een vragenlijst afgenomen over de mondgezondheid. Dit is ook gedaan bij 70 gezonde controlepersonen. De verkregen gegevens zijn naast elkaar gelegd en vergeleken.

De patiëntengroep en de controlegroep zijn verkregen door medewerking van de afdeling Neurologie van het LUMC.

Het onderzoek bestond uit het laten invullen van een vragenlijst en het verrichten van een standaard mondonderzoek volgens een protocol met aandachtspunten. Met behulp van de vragenlijst werden diverse aspecten van de mondgezondheid beoordeeld, zoals aanwezigheid van een prothese, aanwezigheid van cariës, mate van kaakresorptie en slijmvliesafwijkingen. De data zijn met de daartoe geëigende statistische toetsen geanalyseerd.

De uitkomsten geven een duidelijk beeld te zien. Mensen met Parkinson hebben o.a. meer cariës (gaatjes), meer plaque, meer wortelresten, meer afgebroken tanden en kiezen en vaker klachten op het gebied van kauwen en bijten in vergelijking met de controlegroep. Het gegeven dat mensen met de ziekte van Parkinson over het algemeen meer plaque hebben, lijkt aan te tonen dat ze waarschijnlijk moeilijker in staat zijn hun tanden en kiezen goed schoon te maken en te houden.

Deze resultaten (die hier grof worden weergegeven) worden nu bewerkt in een eindrapport dat in de vorm van een wetenschappelijk artikel in één van de relevante internationale tijdschriften zal worden gepubliceerd.

.