Onderzoek naar de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om een betrouwbaar beeld verkrijgen van de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland. Aan de hand van vragenlijsten en onderzoek ter plaatse worden gegevens geïnventariseerd, vergeleken met een controlegroep en geanalyseerd onder meer op relaties met de demografische en ziektegerelateerde gegevens.

Samenstelling projectgroep:

  • mevr. drs. M.A.E. van Stiphout, Centrum voor tandheelkunde Breda, tandarts, onderzoeker
  • drs. W.M.van der Boon Centrum voor tandheelkunde Breda, tandarts, onderzoeker
  • Prof. dr. C.de Baat, UMC St Radboud, Nijmegen, onderzoeksbegeleider
  • Dr. J.Marinus, LUMC, onderzoeksbegeleider
  • Prof. dr. J.J. van Hilten, LUMC, onderzoeksbegeleider
  • drs. G.Onderwaater, Stichting Mondzorg en Parkinson, penningmeester

Samenvatting

Het onderzoek heeft op de langere termijn ten doel de kwaliteit van de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren door het stimuleren van specifieke maatregelen voor betere mondzorg. Het onderzoek wil daartoe als eerste stap de feitelijke situatie in kaart brengen door de mondgezondheid van een onderzoeksgroep bestaande uit mensen met de ziekte van Parkinson te bepalen en deze te vergelijken met die van een controlegroep. Het belang van dit onderzoek wordt ingegeven door de hypothese dat mensen met de ziekte van Parkinson een gemiddeld slechtere mondgezondheid hebben als gevolg van ziektegerelateerde belemmeringen om hun mond te verzorgen en te laten controleren. Goede mondzorg is altijd, maar zeker bij de ziekte van Parkinson, van belang omdat daardoor complicaties in de mond en luchtwegen kunnen worden voorkómen. De ziektelast van veel mensen met de ziekte van Parkinson wordt onnodig verzwaard, zo is de aanname, indien de normaal gebruikelijke mondverzorging en professionele periodieke onderzoeken vanwege de ziekte achterwege blijven. Het is in dit kader ook van belang te beseffen dat mondgezondheid gerelateerd is aan de algehele gezondheidstoestand.

Daarnaast is goede mondzorg, zoals is gebleken uit andere onderzoeken bij kwetsbare groepen, ook van invloed op het voorkómen van soms fatale gevolgen van verslikken met als gevolg aspiratiepneumonie, hetgeen in latere fasen van de ziekte veel voorkomt.